Sunday, January 12, 2014

יתרו - הרב נח ויינברג זצ"ל

"אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" הדברה הראשונה בעשרת הדברות היא מצוות האמונה, המצווה להאמין במציאות הבורא, היחיד- אשר הוא עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות בעולמנו, ואשר בטובו מחדש ומקיים בכל רגע ורגע את מעשה בראשית. במצוות האמונה, כרוך מושג נוסף – מצוות הביטחון – החובה להיות סמוך ובטוח על הקב"ה בכל רגע ורגע. האם מצוות הביטחון מהווה חלק ממצוות האמונה, או שמא היא מצווה נפרדת, אשר אינה נכללת במצווה מסוימת אחרת? החפץ חיים זצ"ל מסביר, שהביטחון איננו מהווה מושג נפרד כלל ועיקר, אלא הוא מהווה תוצאה ישירה מקיומה של מצוות האמונה בצורה מושלמת; מצוות האמונה מחייבת את האדם בהכרה הבסיסית בבורא כראשון לכל ראשון, ובהשגחתו פרטית על כל אחד ואחד, כאשר הביטחון הינו יישום ידיעה והכרה זו בחיי המעשה. אם אדם אינו מסוגל להוציא אל הפועל את אמונתו – הרי שאמונתו לוקה בחסר. ה"חזון איש" מביא דוגמא, ומספר על ראובן, אשר בכל הזדמנות "מצפצף אמונה", ומצהיר כיצד כל מה שקורה איתו הוא משמיים, וכל מחייתו וכלכלתו נתונה בידי הקדוש ברוך הוא בלבד, ואל לו לאדם לדאוג ולהשתדל על פרנסתו. אולם, בהגיע היום, ואדם אחר פותח עסק המתחרה עם זה של ראובן, או אז נעלמת כל "אמונתו", והוא מסתובב דאוג על עתיד פרנסתו. אמונתו של ראובן הייתה נראית אמנם חזקה ויציבה, כאשר חייו התנהלו למישרין, אולם כאשר באה אמונה זו במבחן המציאות, לא הצליח ראובן בכוח אמונה זו להקרין ביטחון מושלם. מבחן זה הוכיח למפרע, כי אמונתו לא הייתה אמונה שלמה ואמיתית. אנו לומדים מדברי החזון איש, כי הביטחון מהווה מימד מהותי במצוות האמונה. רק אדם בוטח מיישם את אמונתו למעשה. בעל ה"נתיבות שלמה" זצ"ל ממשיך ומפתח הבנה זו בדבר הביטחון, ומסביר שישנם שני דרגות בביטחון: ישנו ביטחון שהוא בגדר של "שב ואל תעשה" ולעומתו ישנו ביטחון אחר של "קום עשה". אדם מצווה ב"שב ואל תעשה" כאשר הוא מגיע למצב קשה ומסובך, ובידו אין שום אפשרות להושיע את עצמו מן המיצר. במצב זה תפקידו הוא להאמין בלב שלם כי כל מה שקורה איתו – בסופו של דבר לטובה הוא. לעומת זאת, רמת ביטחון של "קום עשה" היא כאשר אדם נדרש לעשות מעשה אשר יוכיח את ביטחונו בה'. הוא מביא כדוגמא את קריעת ים סוף: משה רבנו ועם ישראל צעקו אל ה' שיצילם מיד פרעה ועמו המתקרבים לעברם. הקב"ה עונה להם בתשובה – שיפסיקו להתפלל ויתחילו להיכנס אל הים. ה"נתיבות שלמה" מסביר, שעל מנת שיהיו בני ישראל ראויים לכך שה' יהפוך את סדרי הטבע בקריעת ים סוף, היה עליהם להוכיח ביטחון מושלם בהקב"ה, ביטחון המתעלה מעל חוקי הטבע הרגילים ובוטח אך ורק בהקב"ה. היה עליהם להאמין, שאם רצון ה' הוא שהם יעברו את הים, הרי שיש ביד ה' את היכולת לאפשר להם לעשות זאת, למרות שהם לגמרי לא מבינים ברגע זה, כיצד זה ייתכן. ולכן, כניסתם אל הים הגועש, בטרם נקרע, היוותה הוכחה של מידת ביטחון ברמה גבוהה של "קום עשה", דרגה אשר העניקה להם את הזכות לנס גדול כמו נס קריעת ים סוף . אם נקשר בין דברי החזון איש ודברי הנתיבות שלמה, הרי שאמונה שלמה ואמיתית, יכולה להתבטאות אך ורק באדם שאכן מוכן לחיות בביטחון גמור, חסר פשרות בהקב"ה. אדם אשר מאמין שאם רצונו של ה' מכתיב לו לנהוג בצורה מסוימת, הרי שהוא מסוגל ומחויב לנהוג כך, וודאי הקב"ה יצליח דרכו בכל אשר יפנה. הרב נוח וינברג זצ"ל היווה דוגמא לאדם כזה, ברמה גבוהה ביותר. הרב ויינברג ידוע היטב בציבור, בעיקר בשל הישגיו המדהימים בתחום קירוב הרחוקים, אחד מידידיו הקרובים התבטא ואמר כי כל הישגיו המרשימים נבעו ישירות מאמונתו העמוקה ובטחונו הגמור בהקב"ה. אני חזרתי בתשובה על ידי תכנית האגודה האנגלית של "אש התורה", הלוקחת יהודים חילוניים לטיולים בישראל, שם הם חווים את פגישתם הראשונה בדרך כלל עם טעמה של היהדות המקורית. לאחר מכן למדתי בישיבת "אש התורה" במשך ארבע שנים, שנים בהן זכיתי להכיר את גדלותו של הרב ויינברג, מכלי ראשון ממש. לעולם לא אשכח כיצד היה מברך- הוא פשוט דיבר אל הקב"ה וחש שהוא באמת עומד לפניו, הייתה זו דוגמא אישית מובהקת ל"שיויתי ה' לנגדי תמיד" . כאשר הוא דיבר על ביטחון בה', דבריו חדרו עמוק, והשפיעו השפעה עצומה על שומעיו. הוא לא אמר שום דבר יוצא מגדר הרגיל, אבל הוא בעצמו היוה דוגמא חיה ומוחשית של בוטח בה', עצם העובדה שהדברים היו כה מופנמים בו, גרמה לכך שהם השפיעו על שומעיו ומקורביו, אפילו רק מתוך התבוננות בדמותו. כיוון שאמונתו הייתה כה שלמה ומופנמת עמוק בתוכו, היא הייתה מגיעה לכלל מעשה לעיתים קרובות, ובכך הוכיחה דרגה גבוהה של ביטחון – ביטחון של "קום עשה" כפי שכתב ה"נתיבות שלמה". הוא היה רגיל לומר, שאם אנו רואים בעיה או פגע בעולם סביבנו, הרי שאין שום סיבה שלא נצא ונטפל בהם, אם אנו מאמינים ויודעים שזהו רצון ה'. הקב"ה רוצה וגם יכול לעזור לנו לקיים את רצונו, אף אם נראה כי זה מצריך לפעמים יכולות על אנושיות. אם אנו נוכיח רמת ביטחון של "קום עשה", אז נהיה ראויים לכך שה' יעשה לנו ניסים, גישה זו היא היא זו שליוותה את חייו של הרב ויינברג. בזמנים בהם לא נשמע עוד מושג כזה של "קירוב רחוקים", הוא ראה בצורך הנואש להחזיר חזרה את אותם מליוני יהודים שאינם יודעים מאומה על תורה ומצוות. אנשים רבים בזו לחלומו בהינף יד, הסתכלו עליו כמו היה לגמרי לא משויך למציאות, וכינו אותו – שוטה. למרות הכל, הוא היה חדור באמונה שהוא מקיים וממלא את רצון ה', ואמונה זו היא זו שנתנה לו את הכוח להתגבר על המכשולים הרבים שעמדו בדרכו, ולהגיע אל הבלתי יאומן, בהקמת תנועה אשר הצילה רבבות ואלפי יהודים מניתוק גמור מהיהדות. בנו, הרב הלל וינברג שליט"א מתאר כיצד החל הכול עם שלושה בחורים בחדר קטן בקרית צאנז. אף אחד לא דמיין שצעדים ראשונים אלה יגיעו לפסגתם בדמות "אש התורה" ושלוחותיה. אף אחד לא דמיין, חוץ מהר' נוח ויינברג בעצמו; אלה הקרובים אליו ביותר מעידים על כך שהוא האמין באמת ובתמים שהוא יביא את המשיח בכוחו - על ידי מאמציו. הישגיו המרשימים היו קטנים בעיניו כיוון שהוא ידע והיה משוכנע שה' רוצה יותר. הר' הלל, אמר בהלוויתו, שאם הרב ויינברג היה עומד מולנו כרגע, הוא היה אומר שאנו יכולים להגיע ליותר ממה שהוא הגיע. אנו יכולים להגיע לרמה של משה רבנו! מילותיהם של חז"ל בנושא זה, לא היו עבורו עוד מאמר מעורפל, אשר אינו שייך לחיים, מילים אלה היוו בשבילו אמת אשר עלינו לקחתה ביתר רצינות. סיפור מדהים ששמעתי על הרב ויינברג מראה עד כמה הייתה רמת האמונה שלו גבוהה, ועד כמה השפיעה על חיי המעשה שלו; ביתו ספרה בימי ה"שבעה" שפעם הגיע ל"אש התורה" אלוף שחמט, למד שם מספר ימים, והחליט לעזוב. הרב נוח הזמין אותו להתנצחות במשחק שח, על בסיס החלטה – אם אותו אלוף ינצח – הוא יכול לעזוב, אבל אם הרב נוח ינצח – עליו להישאר. הרב נוח ניצח. כאשר הוא נשאל מניין היה לו את האומץ להציע עסקה שכזו, הוא אמר שהוא ידע שה' רוצה שאותו צעיר יישאר, לכן הוא האמין בלב שלם שהוא ייתן בידו את היכולת לנצח. מתאים ביותר לסיים באחד מהסיפורים אותם היה מספר לעיתים קרובות, הזכרתי אותו בעבר, אולם נראה כי הוא לא יפסיק לעורר ולרגש אותנו. לפני שנים רבות, ביקר הרב שך זצ"ל ב"אש התורה" לצורך ברית. הוא נדהם למראה מספר גדול כל כך של בעלי תשובה – אנשים שהגיעו מרִיק, מעולם של תוהו, ונכנסו ובאו לחיים של תורה ויר"ש, הוא קם ואמר חידוש שהוא מעולם לא אמר קודם : הוא ציטט את הפסוק מהושע: "שובה ישראל עד ה' אלקיך כי כשלת בעווניך" , ושאל - מהפסוק נשמע שהעובדה שחטאנו ונכשלנו כה הרבה בעוונות, היא בעצם הסיבה לכך שעלינו לשוב עד ה' אלוקינו, כיצד ייתכן? מדוע? על מנת לענות על קושייתו הוא הסביר, שעד כמה שהרוע מסוגל לקלקל, הטוב יכול לתקן לפחות באותה רמה, אם לא יותר. לפי זה, אם אדם מסוגל להתרחק מהקדוש ברוך הוא כל כך, אזי אין ספק בכך שהוא מסוגל גם לחזור אליו, ואף להגיע לרמה יותר גבוהה! עד כמה שהיצר הרע של אדם הוא חזק ובעל כוח, הרי שיצרו הטוב חזק עוד יותר. בדומה לכך, המשיך הרב שך, אם ההסטוריה הוכיחה שבכוחו של בן אנוש אחד להרוס את חייהם של ששה מליון בני אדם, הרי שבכוחו של בן אנוש גם להציל את חייהם של ששה מליון בני אדם! הרב שך התעורר לרעיון זה בעקבות הרושם העמוק שהשפיע עליו מראם של ההישגים המדהימים אליהם הגיע הרב ויינברג. הרב הלל הוסיף ואמר, שאותו אדם שגרם להרס כה נורא – היטלר ימ"ש, לא היה אדם כשרוני במיוחד או אינטלגנט, למרות זאת הוא היה מסוגל לגרום לנזק כה גדול לאנושות. ולכן כל אחד מאיתנו, כלל לא משנה עד כמה הוא רואה את עצמו כאפור וחסר כשרונות, יש לו את הפוטנציאל והיכולת להיטיב, עוד יותר מרעותיו ופשעיו של היטלר. כיצד אנו יכולים להגיע לרמה כזו? עלינו ללמוד מר' נוח, לפתח את האמונה והביטחון שלנו בה' יתברך, כך יהיה לנו את הכוח להאמין שאנו יכולים להגיע להצלחות והישגים שלא יאומנו, אם ה' אכן רוצה בכך. רמה כזו של אמונה וביטחון בהקב"ה, כמו זו שהגיע אליה הרב נוח, נראית גבוהה מאד וקשה להשגה. אולם, גדולתו בנושא זה, ובכל השטחים לא הופיעה כתוצאה מכשרונותיו הטבעיים - אלא היה זה פרי עמל של שנים בהם הוא עבד והשקיע בקשר שלו עם הקב"ה. לעיתים קרובות הוא המליץ בפנינו ללמוד ולהפנים את ששת המצוות התמידיות, המצוות שאופפות את היהודי ושומרות על הקשר שלו עם הקב"ה. על מנת לעשות לזכרו, הרי שיהיה מתאים ביותר אם נאזין לשיחותיו, נחזק את עצמנו ואת קשר שלנו עם הקב"ה, על ידי לימוד ועיון בששת המצוות התמידיות - שהראשונה שבהן היא האמונה . זהו המפתח להגיע לרמת ביטחון של "קום עשה" אליה הגיעו היהודים בקריעת ים סוף, ואותה ייצג כל ימי חייו הרב נוח ויינברג זצ"ל. ייתן ה' ונזכה כולנו ללמוד מהרב נוח ויינברג, ולהמשיך בדרכו ובמאמציו להגשים את חלומו – שכל יהודי ישוב לאביו שבשמיים.

No comments:

Post a Comment